Có 1 kết quả:

hàm kiện

1/1

hàm kiện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thư từ, thư tín