Có 1 kết quả:

hàm hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không rõ ràng — Ta còn chỉ lời nói thiếu suy nghĩ.