Có 1 kết quả:

hàm điện

1/1

hàm điện

phồn thể

Từ điển phổ thông

thư từ và điện tín