Có 1 kết quả:

đao phủ thủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người giữ việc chém tội nhân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giữ việc chém tội nhân.