Có 1 kết quả:

đao diệp

1/1

đao diệp

phồn thể

Từ điển phổ thông

lưỡi dao