Có 1 kết quả:

điêu ngoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gian xảo, hay nói láo.