Có 1 kết quả:

phân bố

1/1

phân bố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phân bố