Có 1 kết quả:

phân mẫu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức mẫu số trong phân số. ◎Như: trong phân số (2x-1) ∕ (3x+2), (3x+2) là “phân mẫu” 分母.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Toán học, chỉ mẫu số trong phân số.