Có 1 kết quả:

phân pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép chia, phép làm tính chia.