Có 1 kết quả:

phân cấp

1/1

phân cấp

giản thể

Từ điển phổ thông

phân cấp