Có 1 kết quả:

phân hiệu

1/1

phân hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

dấu chẩm phảy