Có 1 kết quả:

phân từ

1/1

phân từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

phân từ (ngôn ngữ)