Có 1 kết quả:

phân thân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một thân hóa thành nhiều thân.
2. Ý nói tâm lực đồng thời phải lo toan nhiều việc. ☆Tương tự: “kiêm cố” 兼顧. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Bình túng nhiên trí dũng, chỉ khả đương nhất đầu, khởi khả phân thân lưỡng xứ? Tu tái đắc nhất tướng đồng khứ vi diệu” 平縱然智勇, 只可當一頭, 豈可分身兩處? 須再得一將同去為妙 (Đệ cửu thập cửu hồi) (Vương) Bình tuy có trí dũng, chỉ đương được một đầu, chớ không kiêm đương cả hai chỗ được, phải có một tướng nữa đi cùng mới xong.
3. Xẻ xác. ◇Minh thành hóa thuyết xướng từ thoại tùng khan 明成化說唱詞話叢刊: “Tróc trụ soán quốc tặc Vương Mãng, toàn đài quả cát toái phân thân” 捉住篡國賊王莽, 旋臺剮割碎分身 (Hoa quan tác xuất thân truyện 花關索出身傳) Bắt lấy tên giặc soán nước Vương Mãng, chặt đứt xương gáy róc thịt xẻ vụn xác.
4. Phật giáo thuật ngữ: Chư Phật vì muốn hóa đạo chúng sinh mười phương thế giới, dùng phương tiện lực, hiện thành Phật tướng ở các thế giới, gọi là “phân thân” 分身. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Ngã phân thân chư Phật, tại ư thập phương thế giới thuyết pháp” 我分身諸佛, 在於十方世界說法 (Kiến bảo tháp phẩm 見寶塔品).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia thân mình ra, hoá ra thành hai người khác nhau.

Một số bài thơ có sử dụng