Có 1 kết quả:

thiết thân

1/1

thiết thân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thiết thân, không thể thiếu

Một số bài thơ có sử dụng