Có 1 kết quả:

liệt cử

1/1

liệt cử

giản thể

Từ điển phổ thông

liệt kê, kể ra