Có 1 kết quả:

liệt truyện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Truyện kí trong sách sử kể sự tích các nhân vật. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Thế gia tam thập, liệt truyện thất thập” 世家三十, 列傳七十 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiểu sử của các danh nhân.