Có 1 kết quả:

liệt thổ phân cương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa, thiên tử chia đất cho chư hầu hoặc công thần gọi là “liệt thổ phân cương” 列土分疆.