Có 1 kết quả:

liệt cường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Các nước mạnh, các cường quốc.