Có 1 kết quả:

liệt cường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các nước mạnh.