Có 1 kết quả:

liệt kê

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kể ra từng khoản.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết ra, kể ra có thứ tự.