Có 1 kết quả:

cương kiện

1/1

cương kiện

giản thể

Từ điển phổ thông

mạnh mẽ, mãnh liệt