Có 1 kết quả:

cương hảo

1/1

cương hảo

giản thể

Từ điển phổ thông

đúng, thích đáng