Có 1 kết quả:

cương tài

1/1

cương tài

giản thể

Từ điển phổ thông

vừa mới, vừa xong