Có 1 kết quả:

cương chính

1/1

cương chính

giản thể

Từ điển phổ thông

chính trực, ngay thẳng, liêm chính