Có 1 kết quả:

sáng kiến

1/1

sáng kiến

giản thể

Từ điển phổ thông

sáng kiến, ý kiến mới lạ