Có 1 kết quả:

sáng lập

1/1

sáng lập

giản thể

Từ điển phổ thông

sáng lập ra, thành lập, tạo ra