Có 1 kết quả:

sơ phục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tuần thứ nhất (mười ngày đầu) của tháng mùa hạ nóng nhất trong năm. Ba tuần (ba mươi ngày) này gọi chung là “tam phục” “三伏” gồm “sơ phục” 初伏, “trung phục” 中伏 và “mạt phục” 末伏.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuần thứ nhất trong kí nước lên.