Có 1 kết quả:

sơ hạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lúc bắt đầu mùa hè, tức tháng 4 âm lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc bắt đầu mùa hè, chỉ tháng 4 âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng