Có 1 kết quả:

sơ thẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xét xử lần thứ nhất. § Hai lần sau gọi là “trung thẩm” 中審 và “thượng thẩm” 上審.
2. Xem xét thẩm hạch lần đầu.
3. Thẩm tra lần thứ nhất (văn cảo, thư cảo...).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét xử lúc đầu.