Có 1 kết quả:

sơ huyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vành cung (mặt trăng) lúc đầu tháng, chỉ khoảng thời gian thượng tuần của tháng âm lịch. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Vân yểm sơ huyền nguyệt, Hương truyền tiểu thụ hoa” 雲掩初弦月, 香傳小樹花 (Khiển ý 遣意).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vành cung lúc đầu tháng, chỉ khoảng thời gian thượng tuần của tháng âm lịch, mặt trăng mới chỉ như cái vành cung.

Một số bài thơ có sử dụng