Có 1 kết quả:

sơ hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc mới thành hình — Cái hình thể lúc đầu.