Có 1 kết quả:

sơ ý

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bổn ý, nguyên ý.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều đã nghĩ từ lúc đầu. Ý sẵn có.