Có 1 kết quả:

sơ nhật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặt trời mới mọc. ◇Thường Kiến 常建: “Thanh thần nhập cổ tự, Sơ nhật chiếu cao lâm” 清晨入古寺, 初日照高林 (Đề phá san tự hậu thiền viện 題破山寺後禪院).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trời mới mọc.

Một số bài thơ có sử dụng