Có 1 kết quả:

sơ tuần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mười ngày đầu tháng âm lịch gọi là “sơ tuần” 初旬. Cũng gọi là “thượng tuần” 上旬.
2. Người thọ 60 tuổi. Cũng gọi là “lục tuần” 六旬.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng thời gian mười ngày đầu tháng âm lịch. Cũng gọi là Thượng tuần — Người thọ 60 tuổi. Cũng gọi là Lục tuần.