Có 1 kết quả:

sơ thứ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lần đầu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lần đầu.