Có 1 kết quả:

sơ thu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đầu mùa thu, tức tháng bảy âm lịch. ◇Tào Thực 曹植: “Sơ thu lương khí phát, Đình thụ vi tiêu lạc” 初秋涼氣發, 庭樹微銷落 (Tặng Đinh Nghi 贈丁儀) Đầu mùa thu khí mát nổi dậy, Cây trong sân lá nhẹ rơi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian đầu của mùa thu, tức tháng bảy âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng