Có 1 kết quả:

sơ cảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bản thảo mới viết ra lần đầu, còn sửa chữa, khác với “định cảo” 定稿.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bản văn lúc đầu tiên, do chính tác giả viết ra.