Có 1 kết quả:

sơ cấp

1/1

sơ cấp

phồn thể

Từ điển phổ thông

sơ cấp, sơ đẳng, bắt đầu

Từ điển trích dẫn

1. Bậc đầu tiên.
2. Bậc thấp nhất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc đầu tiên. Bậc thấp nhất.