Có 1 kết quả:

sơ cấp

1/1

sơ cấp

giản thể

Từ điển phổ thông

sơ cấp, sơ đẳng, bắt đầu