Có 1 kết quả:

sơ khảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan chấm thi trong khoa thi hương thời trước, chấm bài lần thứ nhất (sau đó sẽ có các quan phúc khảo).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét lần đầu — Quan chấm thi trong khoa thi Hương thời trước, chấm bài lần thứ nhất ( sau đó sẽ có các quan khác chấm lần thứ nhì, là Phúc khảo ). Thơ Trần Tế Xương có câu: » Sơ khảo khoa này bác Cử Nhu, thật là vừa dốt lại vừa ngu «. 初草: Sơ thảo: Bài văn viết ra lần đầu. Bản nháp — Bàn luận sắp xếp tạm lúc đầu.