Có 1 kết quả:

sơ thảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mới viết ra, còn phải sửa chữa.