Có 1 kết quả:

sơ ngu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ tế yên vị lần thứ nhất sau khi chôn, một lễ trong tang lễ.