Có 1 kết quả:

san thập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sửa sang lại, bỏ cái thừa, lựa cái cần, .