Có 1 kết quả:

phán quyết

1/1

phán quyết

giản thể

Từ điển phổ thông

phán quyết, phán xử