Có 1 kết quả:

phán định

1/1

phán định

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phán định, phán quyết