Có 1 kết quả:

phán đoán

1/1

phán đoán

giản thể

Từ điển phổ thông

phán đoán, xét đoán