Có 1 kết quả:

phán đoán

1/1

phán đoán

phồn thể

Từ điển phổ thông

phán đoán, xét đoán

Từ điển trích dẫn

1. Phân tích xét định. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Giá thị tha môn thỉnh tiên  phán đoán công danh đại sự” 這是他們請仙判斷功名大事 (Đệ hập tứ hồi) Những người này cầu tiên xét định về công danh đại sự.
2. Cai quản, chưởng lí. ◇Vô danh thị 無名氏: “Phán đoán san hà huy hàn mặc, quyền hành bỉnh chánh phụ triều cương” 判斷山河揮翰墨, 權衡秉政輔朝綱 (Xạ liễu chủy hoàn 射柳捶丸, Đệ nhất chiệp) Cai quản núi sông vẫy bút mực, nắm giữ cán cân quyền chính phụ giúp cương kỉ triều đình.
3. Hân thưởng. ◇Lưu Khắc Trang 劉克莊: “Phán đoán tuyết thiên nguyệt dạ” 判斷雪天月夜 (Hạ tân lang 賀新郎) Thưởng thức trời tuyết đêm trăng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét để quyết chắc về một điều gì.