Có 1 kết quả:

phán xử

1/1

phán xử

phồn thể

Từ điển phổ thông

phán xử, phán quyết