Có 1 kết quả:

biệt tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Riêng rẽ vắng vẻ.