Có 1 kết quả:

biệt xưng

1/1

biệt xưng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên khác

Một số bài thơ có sử dụng